Obchodní podmínky, Cookies

Obchodní podmínky

1 Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro zakoupení digitálního obsahu z obchodu www.englishwitheva.com na webové adrese www.englishwitheva.com.

1.1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Evy Marešové, IČ: 731 966 81, dále jen „prodávající“, která zastupuje obchod www.englishwitheva.com, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, dále jen „kupující“, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.englishwitheva.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího (dále jen kupující),
  • je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
  • koncovým spotřebitelem, tj. fyzickou osobu.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Eva Marešová
Sídlo: Pískovna 1075, 742 66 Štramberk

IČ: 731 966 81

Údaj o zápise v rejstříku: Nezapsán v OR.
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku od 1.6.2003.
Telefon (GSM): +420 736 104 750

Email: info@englishwitheva.com
Web adresa obchodu: www.englishwitheva.com
Kontaktní adresa: Pískovna 1075, 742 66 Štramberk
Provozní doba: Po – Pá: 9:00 – 17:00

1.3 Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje (toto se může v čase měnit), může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace a bez svého uživatelského účtu, přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce ve webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně, před provedením další objednávky, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Všeobecných obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.3.1 Zpracování osobních údajů, jejich ochrana a využití

 1. Objednání (zakoupení)digitálního obsahu, prodávaného pomocí webového rozhraní webové stránky www.englishwitheva.com je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů a dalších údajů, konkrétně:
  • jméno a příjmení;
  • kontaktní adresa, popř. též fakturační adresa, pokud se liší od adresy kontaktní;
  • emailová adresa kupujícího;
  • telefonní číslo;
 2. Pokud je kupujícím podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, kromě osobních údajů uvedených v odstavci 1, výše, dále také
  • název společnosti;
  • IČ;
  • DIČ.
 3. Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

1.4 Vymezení prodávaného zboží

 1. Prodávající na internetovém obchodě www.englishwitheva.com prodává digitální obsah ve formátech:
  • portable document format – *.pdf;
  • audio ve formátech *.mp3; komprimované audio složky *.zip obsahující *.mp3
 2. V odstavci 1 uvedené dokumenty, budou dále v textu označovány jako prodávaný digitální obsah nebo též zboží.
 3. Prodávaný digitální obsah je autorským dílem. Bližší podmínky použití prodávaného digitálního obsahu jsou uvedeny v kapitole 1.10 Licenční ujednání o zakoupeném zboží.

1.4.1 Další informace k prodávanému digitálnímu obsahu

Prodávaný digitální obsah je autorským dílem a jedná se zde o vzdělávací a informativní obsah.

 

 1. Prodávaným digitálním obsahem jsou pdf soubory obsahující materiály k výuce anglického jazyka a mp3 soubory s audio nahrávkami výslovnosti slovíček dané lekce.
 2. Veškerý digitální obsah je zpracován nebo autorizován osobou odborně způsobilou.
 3. Prodávající v žádném ohledu nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím prodávaného digitálního obsahu, jeho špatnou interpretací nebo za jiné škody způsobené užitím zakoupeného digitálního obsahu.

1.5 Základní informace

 1. Informace o prodávaném digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH)a poplatků.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.6 Nákup digitálního obsahu a uzavření kupní smlouvy

 1. Postup kupujícího, při koupi zboží:
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu, vybere požadované zboží, které chce zakoupit;
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu získá o zboží potřebné informace, zejména informace o ceně zboží, popisu zboží, formátu dokumentu, popř. některé další;
  • kupující vybrané zboží vloží pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu;
  • po přidání zboží do košíku může kupující:
   • pokračovat v nákupu nebo;
   • objednat a zakoupit zvolené zboží, kliknutím na ikonku košíku a tím vstupu do košíku nebo pokladny;
   • kupující vidí v košíku přehled vybraného zboží k zakoupení a může jej zde editovat, tj. zejména odstranit zboží nebo některé ze zboží a dále se může z košíku přesunout do pokladny;
   • kupující postupuje dle pokynů webového rozhraní obchodu a postupně zejména:
    • zadá své údaje, pokud již není přihlášen ke svému účtu;
    • zadá své kontaktní a fakturační údaje;
    • zvolí způsob platby;
    • potvrdí, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami;
   • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
   • objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat.“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 1. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři na stránce pokladny, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávka, která je odeslaná se zjevnými chybami, ať už na straně prodávajícího (např. chybně uvedená cena)nebo na straně kupujícího (např. špatně uvedené fakturační údaje) se nepovažuje za platnou a tím se za neplatný považuje také návrh kupní smlouvy.
 2. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, emailem či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 6. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.6.1 Cena zboží, podmínky platby a přijímané způsoby platby

 1. Kupující je povinen zaplatit za prodávaný digitální obsah předem.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně, bankovním převodem na účet prodávajícího č. 8291513741, kód banky 5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
   • kupující ve prospěch účtu prodávajícího převede přesnou částku (= cenu zboží);
  • bezhotovostně (online převod, platba kartou), prostřednictvím platební brány GoPay.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.7 Doručení prodávaného digitálního obsahu kupujícímu

 1. Po přijetí celé platby od kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů (email s odkazem se zasílá automaticky, ihned po připsání platby na účet prodávajícího, 14 dnů se stanovuje jako ochranná lhůta prodávajícího, zejména v případě technických problémů webu nebo při provádění údržby webu), odešle prodávající na emailovou adresu kupujícího email s odkazem na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu.
 2. Prodávající zaručuje, že odkaz v emailu ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, bude funkční nejméně 14 dnů ode dne jeho zaslání kupujícímu. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke znefunkčnění odkazu z důvodu chyby třetí strany (např. poskytovatel hostingu webové stránky).
 3. Pokud kupující využije odkaz ke stažení zboží teprve po uplynutí čtrnácti dnů ode dne jeho doručení a odkaz již nebude funkční, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který sjedná nápravu a zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu nový, funkční odkaz ke stažení zakoupeného zboží nebo mu zboží doručí jinou formou. Obdobně je kupující povinen postupovat i v případech, kdy by nebyl funkční již prvotně zaslaný odkaz na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu nebo v případě, že by email s takovým odkazem kupující vůbec neobdržel. K tomu může dojít jen ve výjimečných případech technických problémů.
 4. Pokud kupující informuje prodávajícího po uplynutí 30-ti dnů ode dne uhrazení zboží o nefunkčnosti odkazu ke stažení zboží nebo o skutečnosti, že mu tento odkaz vůbec nebyl zaslán, ztrácí nárok na zakoupený prodávaný digitální obsah. Prodávající v takovém případě není povinen kupujícímu vracet uhrazenou cenu za zakoupený prodávaný digitální obsah.

1.8 Reklamace a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství nebo míře.
 3. Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn (umožněno jeho stažení, za podmínek uvedených výše), může kupující provést reklamaci na emailové adrese: info@englishwitheva.com.
 4. Reklamace se nevztahuje na případy, kdy nebylo možno zakoupený digitální obsah stáhnout (uložit)pro závady na straně kupujícího (např. nefunkční internetové připojení, nedostatečná disková kapacita, výpadek elektřiny apod.).

1.9 Odstoupení od kupní smlouvy

//Zákonný pohled na věc

 1. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu poskytnutého elektronickou cestou (email s odkazem na stažení zakoupeného digitálního obsahu), bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837, Obchodního zákoníku, neprodleně po obdržení emailu s odkazem ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem u digitálního obsahu je možné pouze v případě, že je tento obsah dodán na hmotném nosiči (např. CD, DVD). Takové dodání není v současné době prodávajícím podporováno.

//Pohled na věc ze strany prodávajícího

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze po souhlasu prodávajícího, který jej poskytne kupujícímu v elektronické podobě na kupujícím, při objednávce zadanou emailovou adresu. Prodávající poskytne souhlas na odstoupení od kupní smlouvy zejména v případech kupujících, kteří již dříve jiný digitální obsah od prodávajícího zakoupili, kdy kupující dostatečně obhájí důvod na svůj požadavek odstoupení od kupní smlouvy a pouze v případech, kdy prodávající nemá podezření, že digitální obsah byl kupujícím zakoupen za účelem zneužití (odcizení know-how).

1.10 Licenční ujednání

Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu nezískává výhradní licenci k užití, tj. zakoupený digitální obsah bude na webu prodávajícího stále k dispozici k zakoupení ostatním kupujícím.

1.10.1 Všeobecné podmínky pro užití digitálního obsahu

 1. Zakoupený digitální obsah není možno dále upravovat a používat ke komerčním účelům. Elektronický obsah služby je chráněn autorským právem. Uživatel není oprávněn jakkoli odstraňovat, obcházet anebo jinak zasahovat do digitální ochrany (DRM) elektronického obsahu služby, a zavazuje se, že k tomuto nebude navádět ani napomáhat jiným osobám. Uživatel může reprodukovat a kopírovat elektronický obsah služby do svých elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.
 2. Zakoupený digitální obsah se zakazuje veřejně šířit ať již za poplatek nebo i zdarma. Veřejným šířením se zejména rozumí:
  • umisťování zakoupeného digitálního obsahu na
   • veřejná úložiště, bez zabezpečení heslem, které znají jen konkrétní určené osoby, jako jsou např. weby www.webshare.cz, www.ulozto.cz, a obdobné, včetně webů zahraničních a tzv. torrentů;
   • sociální sítě (např. facebook, twitter, google+ apod.);
  • hromadné poskytování zakoupeného digitálního obsahu jiným osobám, zejména např. při pořádání hromadných akcí (např. přednášky, školení, kurzy apod.)jako reklamní nebo podpůrné materiály pro účastníky takových akcí;
  • jiné způsoby šíření, kdy by k zakoupenému digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost.
 3. Výjimky z ustanovení odst. (2) jsou možné, jen po předchozím souhlasu prodávajícího a zpravidla za zvláštních cenových podmínek, odlišných od ustanovení kapitoly 1.6.1.

1.11 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá práva na užívání zboží, za podmínek stanovených kapitolou 1.10 (včetně podkapitol)zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@englishwitheva.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.12 Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující, který při registraci uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu dal souhlas – přihlásil se k odběru novinek a příjmu speciálních nabídek od partnerů obchodu, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu prodávajícího info@englishwitheva.com.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.13 Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 00420 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.14 Závěrečná ujednání

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2022.